Accueil | Communiqués | Noch Lampedusa, noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn !

Noch Lampedusa, noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn !

Noch Lampedusa, noch die organisatie in Brussel. Europeaan zijn!

Euro­pa, dat is niet Lam­pe­du­sa, maar onze bes­cha­ving.
Euro­pa, dat is niet die orga­ni­sa­tie in Brus­sel, en nog min­der is Euro­pa alleen een munt of een cen­trale bank.
Euro­pa, dat is geen stukje werel­da­no­ni­mi­teit zon­der ziel en zon­der gren­zen.
Euro­pa, dat is Afri­ka niet en even­min islam­ge­bied.
Euro­pa, dat is niet de lelij­kheid en de pseu­do-kunst.
Euro­pa, dat is het wereld­deel van de Euro­pea­nen.
Euro­pa, dat zijn dui­zen­den jaren ges­chie­de­nis en 700 mil­joen Euro­pea­nen.
Euro­pa, dat is een iden­ti­teit : de Euro­pese bes­cha­ving, zowel chris­te­lijk als hei­dens en huma­nis­tisch.
Euro­pa, dat zijn de Griekse tem­pels, de Romeinse aqua­duc­ten en amfi­thea­ters, de romaanse kerkjes en de gotische kathe­dra­len, de renais­san­ce­pa­lei­zen en de stille begi­jn­ho­ven, de markt­plei­nen en de trap­ge­vels, de stadhui­zen en de bel­for­ten, de barok­ker­ken en de kas­te­len, de bur­ger­wo­nin­gen in Jugend­stil en Art Deco.
Euro­pa, dat zijn fjor­den en wilde kus­ten, majes­tueuze ber­gen, brede stro­men en stille heide.
Euro­pa, dat is gevoel voor de natuur en het milieu.
Euro­pa, dat zijn de land­schap­pen die door men­sen­hand zijn gevormd : tui­nen en bos­sen, wei­den en wijn­gaar­den, pol­ders, dij­ken en kana­len.
Euro­pa, dat is het gebied van de appel­bo­men en oli­j­ven­teelt, van wijn­bouw en sap­pige hop.
Euro­pa, dat is niet de wereld van de fast­food, dat is de gas­tro­no­mie van boter en oli­j­fo­lie, van bier, wijn en jene­ver, van brood en kaas, van worst en ham.
Euro­pa, dat is niet de droge abs­trac­tie, dat is de levende wereld van het figu­ra­tieve, van Phi­dias tot Rodin, van Praxi­teles tot Vige­land, van Pom­peï tot Adriaen de Vries en de Wie­ner Seces­sion.
Euro­pa, dat is Scan­di­na­visch rea­lisme, Kel­tische ver­beel­ding en chris­te­lijk mys­te­rie.
Euro­pa, dat is de bes­cha­ving die steen in kant omto­vert.
Euro­pa, dat is het ver­zet tegen vor­me­loos lawaai, dat is de cultuur die de poly­fo­nische zang heeft uit­ge­von­den, het sym­fo­nieor­kest en de trou­ba­dours.
Euro­pa, dat is niet de wereld van de ver­bor­gen vrou­wen, dat is de bes­cha­ving die de vrouw vereert, als godin, geliefde, moe­der of stri­jd­ster.
Euro­pa, dat is de cultuur van de rid­der­lij­kheid en de hoofse liefde.
Euro­pa, dat is niet de wereld van de bewa­king, maar het vader­land van de vri­j­heid : de Griekse demo­cra­tie, het Romeinse forum, het Scan­di­na­vische thing, de Engelse Magna Char­ta van 1215, het Plak­kaat van Ver­la­tin­ghe van 1581, de vrije ste­den en uni­ver­si­tei­ten van de mid­de­leeu­wen, het ont­wa­ken van de vol­ke­ren in de negen­tiende eeuw.
Euro­pa, dat is een lite­rair en mytho­lo­gisch patri­mo­nium : Home­ros, Ver­gi­lius en de Edda, het Nibe­lun­gen­lied en koning Arthur, maar even­zeer Sha­kes­peare, Goethe, Von­del, Molière en Grimm.
Euro­pa, dat is het conti­nent van de geniale ont­dek­kin­gen, van Leo­nar­do da Vin­ci en Guten­berg, de bal­lon­vaart en de eerste vlieg­tui­gen, de grote brug­gen en de eerste auto­we­gen.
Euro­pa, dat zijn de hel­den die het heb­ben bes­chut doo­rheen de eeu­wen : Leo­ni­das en zijn 300 Spar­ta­nen die Grie­ken­land ver­de­dig­den tegen Azië, Sci­pio die Rome behoedde tegen Car­tha­go, Karel Mar­tel die in Poi­tiers de Ara­bische inva­sie tot staan bracht, God­fried van Bouillon die in Jeru­za­lem de hei­lige plaat­sen bevri­jdde, Fer­di­nand van Ara­gon die Gra­na­da van de Moren ver­loste, Ivan de Ver­schrik­ke­lijke die de Mon­go­len uit Rus­land ver­dreef, Don Juan van Oos­ten­rijk die in Lepante de Tur­ken over­won.
Euro­pa, dat zijn Sto­ne­henge en het Par­the­non, Vene­tië, Brugge en Amster­dam, het Sint-Pie­ters­plein in Rome, Gam­la Stan in Stock­holm, de toren van Belém in Lis­sa­bon, de Mont Saint-Michel, de Tower in Lon­den, de Bran­den­bur­ger Tor en de torens van het Krem­lin.
Dit is het verhaal van onze bes­cha­ving ! Van­daag is Euro­pa de zieke man van de wereld. Euro­pa wordt bes­chul­digd, geko­lo­ni­seerd, onder­gra­ven. Maar dat is niet fataal en niet bli­j­vend. We moe­ten stop­pen met boe­te­doe­ning. We moe­ten opnieuw de draad opne­men van onze lange ges­chie­de­nis. Luis­ter naar deze bood­schap van hoop van Domi­nique Venner :

Ik geloof in de specifieke kwaliteiten van de Europeanen die voorlopig slapend zijn. Ik geloof in hun individuele daadkracht, in hun creativiteit en in de herrijzenis van hun energie. De herrijzenis zal komen. Wanneer ? Dat weet ik niet, maar dat de herrijzenis er komt, daar twijfel ik niet aan.”