Accueil | Communiqués | Se Lampedusa, se Brüsszel Európainak lenni !

Se Lampedusa, se Brüsszel Európainak lenni !

Se Lampedusa, se Brüsszel Európainak lenni!

Euró­pa nem Lam­pe­du­sa, hanem a mi civilizációnk.

Euró­pa nem a brüss­ze­li szer­ve­zet, sem egy pénz­nem vagy egy köz­pon­ti bank.

Euró­pa nem egy glo­ba­lizált és hatá­rok nélkü­li gyarmat.

Euró­pa nem Afri­ka, és nem Iszlám föld.

Euró­pa nem a ízlés­te­len­ség, és a nem az „ál-művés­zet” földrésze.

Euró­pa az Euró­paiak kontinense.

Euró­pa több ezer éves tör­té­nel­met és 700 mil­lió euró­pait jelent.

Euró­pa egy iden­titás : az euró­pai keresz­té­ny civilizáció.

Európát a görög tem­plo­mok, a római csa­tor­na­hi­dak és színhá­zak, a 11.századi kápolnák, a góti­kus kate­drá­li­sok, a reneszánsz paloták, a nagy terek, a kolos­to­rok, a barokk tem­plo­mok, a klass­zi­kus kas­té­lyok, és a sze­cess­ziós épü­le­tek jelképezik.

Euró­pa arcát a vad par­tok, a fen­séges hegycsúc­sok és a békés folyók raj­zol­ják meg. Euró­pa a ter­més­zet sze­re­tete : az embe­ri kéz formál­ta tájak, lige­tek , ten­gertől elhódí­tott terü­le­tek, mezők , és teras­zos földmű­ve­lés. Euró­pa az alma, az ola­j­bo­gyó, a szőlő és a komló termőhelye.

Euró­pa nem a gyor­sét­ter­mek hazá­ja, hanem a gasz­tonó­miá­nak, ahol a vaj és az oli­vao­laj, a bor és a sör, a kenyér és a sajt, a kolbász és a son­ka uralkodik.

Euró­pa nem az elvontság torz vilá­ga, hanem a képzőmű­vés­ze­té, Praxi­te­lésztől ‑Rode­nig, Pom­pej freskóitól a Béc­si Sze­cess­zióig. Euró­pa a kel­ta fantá­zia és a keresz­té­ny misz­té­rium. Az a civi­lizá­ció mely a követ finom csip­ké­vé varáz­sol­ja át.

Euró­pa elu­tasít­ja a fel­for­gató esz­mé­ket ! Az euró­pai kultú­ra a többszó­lamú ének és a szim­fo­ni­kus zene­kar otthona.

Euró­pa nem a burkák és csa­do­rok vilá­ga, hanem az a civi­lizá­ció, ame­ly meg­becsü­li a nőt : legyen istennő, anya vagy har­cos …Euró­pa a lova­giasság és a lova­gi sze­re­lem kultúrája.

Nem kell a meg­fi­gye­lés és az ellenőr­zés , Euró­pa a sza­bad­ság hazá­ja : a görög polgárság, a római fórum, az angol Nagy Sza­bad­sá­gle­vél, a Közép­ko­ri sza­bad váro­sok és egye­te­mek, a 19. szá­zad fug­get­len­seg har­cai — ez mind a történelmünk.

Euró­pa egy iro­dal­mi és mitoló­giai örök­ség : Homé­rosz, Vergí­liusz, Hés­zoi­dosz, az Eddák, a Nibe­lung-éne­kek, és az Artúr-mon­dakör. Vagy ott van még Sha­kes­peare, Peró és Grimm.

Euró­pa a talá­lé­ko­nyság és a szel­le­mi hódítás hona : Leonár­do da Vinc­si és Guten­berg. A kara­vellák és hőlég­bal­lo­nok, a repülők és Ariane-rakéták, vagy a ten­gert áts­zelő hidak.

Európát szá­za­do­kon át véd­ték hősei : Leo­ni­dasz és a 300 spár­tai, akik meg­men­tet­ték Görö­gorszá­got ; Szcí­pio, aki meg­védte Rómát Kar­thágótól, Mar­tell Káro­ly megállí­tot­ta az ara­bo­kat, Bujon Gott­fríd, fels­za­badí­tot­ta a szent helye­ket és mega­lapí­tot­ta a frank Jeruzsá­le­mi Kirá­lysá­got. Hunya­di János – a török­verő, Nán­dor­fe­hérvárnál megállí­tot­ta az oszmá­no­kat, III. Sobies­ki János Bécs­nél győzte le a szultánt , Aragó­niai Fer­dinánd és Kasztí­liai Iza­bel­la, fels­za­badí­tották Gra­nadát, Ret­te­gett Iván, kiűzte a mon­go­lo­kat Oros­zországból, Ausz­triai János, legyőzöte a törökök a lepantói csatában…

Európá­ban legendás helyek talál­hatóak : a Par­te­non, a Szent-Márk és Szent-Péter tér, a Belém-toro­ny, a Szán­tiágó de Kom­pos­telá — zarán­do­khe­ly, a Mont-Saint-Michel, a lon­do­ni Tower, a Bran­den­bur­gi kapu, a Váve­li kas­té­ly, a buda­pes­ti Par­la­ment és a Kreml tornyai.

Ez a Mi civi­lizá­ciónk története !

Ma Euró­pa beteg­ségtől szen­ved. Bűn­tu­da­tra kénys­zerí­tik, gyar­ma­tosít­ják, gyengí­tik. Ez elfo­ga­tha­tat­lan, ez ellen küz­denünk kell ! Elég volt a bűnbá­natból. Itt az ideje, hogy ész­hez tér­jünk ! Jegyezzük meg jól Domi­nique Ven­ner remé­ny­keltő gondolatait :


Hiszek az európaiak páratlan képességeiben , amelyek még alszanak. Hiszek tetterős jellemükben, találékonyságukban és abban, hogy felébred az erejük. El fog jönni az ébredés ideje. Hogy mikor ? Nem tudom, de egy biztos, én ebben nem kételkedem.